Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa?

Bài viết Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa?”

Thông tin chi tiết về Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa?


Xem nhanh
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong năm môn học theo chương trình mới được Bộ giáo dục và Đào tạo bắt đầu triển khai học đối với sinh viên các trường Đại học và học viện trong cả nước từ năm học 2019-2020!
Trong phần này đề cập đến: Vai trò của đại đoàn kết dân tộc
https://youtu.be/tPf1MIxTwnE

Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung, vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc? Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. Vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Bài học đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng mang tính thời sự, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ đón nhận những cơ hội cùng kỳ thức lớn của quá trình hội nhập ngày sâu , width.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Đại đoàn kết dân tộc là gì?
  • 2 2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc:
  • 3 3. Vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc:

1. Đại đoàn kết dân tộc là gì?

Đại đoàn kết toàn dân tộc – di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi người dân, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Lịch sử mấy ngàn năm tồn tại và phát triển của dân tộc ta đã chứng minh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều kết thành sức mạnh vô địch, đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Nhờ tinh thần đoàn kết, nhân dân ta đã vượt qua mọi gian lao, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông bờ cõi, viết nên những trang sử vàng hào hùng của dân tộc.

Đại đoàn kết dân tộc trong tiếng Anh được hiểu là Great national unity.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, với tinh thần nhân văn cao cả và nhãn quan chính trị sắc bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng và hoàn thiện tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền bá và giáo dục tư tưởng đó trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Người nhận thức sâu sắc đoàn kết là để tạo nên sức mạnh quyết định thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. Thực tế lịch sử đã chứng minh: Nhờ sức mạnh của đại đoàn kết mà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết cần trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, nhân ái, gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình, có sự nhất trí về mục đích và lập trường rõ ràng. Đoàn kết phải trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa của dân tộc. Muốn đoàn kết phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người, quy tụ mọi lực lượng. Bác Hồ cũng nhiều lần khẳng định trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng đều là đồng bào ta, ít nhiều họ đều có lòng yêu nước. Vì thế nên quy tụ mọi người bằng lòng chân thành, thương dân. Ngay cả “với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết…”

[Tư tưởng Hồ Chí Minh] Chương 5. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc [Phần 1]

Mô tả video

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong năm môn học theo chương trình mới được Bộ giáo dục và Đào tạo bắt đầu triển khai học đối với sinh viên các trường Đại học và học viện trong cả nước từ năm học 2019-2020!nTrong phần này đề cập đến: Vai trò của đại đoàn kết dân tộcnhttps://youtu.be/tPf1MIxTwnE

2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc:

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc:

1-Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam.

Đề cập đến chủ nghĩa yêu nước của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh viết: ” Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.

Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc Việt Nam đã hình thành và củng cố, tạo thành một truyền thống bền vững. Tinh thần ấy, tình cảm ấy theo thời gian đã trở thành lẽ sống của mỗi con người Việt Nam, làm cho vận mệnh mỗi cá nhân gắn chặt vào vận mệnh của cộng đồng, vào sự sống còn và phát triển của dân tộc. Nó là cơ sở của ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần dũng cảm hy sinh vì dân, vì nước của mỗi con người Việt Nam, đồng thời là giá trị tinh thần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng và của mỗi cá nhân trong quá trình dựng nước và giữ nước, làm nên truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc. Dù lúc thăng, lúc trầm nhưng chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam bao giờ cũng là tinh hoa đã được hun đúc và thử nghiệm qua hàng nghìn năm lịch sử chinh phục thiên nhiên và chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc của ông cha ta. Chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, cộng đồng của dân tộc Việt Nam là cơ sở đầu tiên, sâu xa cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Xem thêm: Dân tộc là gì? Phân tích những đặc trưng cơ bản của dân tộc?

2- Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác- Lênin cho rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo lịch sử; giai cấp vô sản muốn thực hiện vai trò là lãnh đạo cách mạng phải trở thành dân tộc, liên minh công nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng. Chủ nghĩa Mác- Lênin đã ch ra cho các dân tộc bị áp bức con đường tự giải phóng. Lê-nin cho rằng, sự liên kết giai cấp, trước hết là liên minh giai cấp công nhân với nông dân là hết sức cần thiết, bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng vô sản. Rằng nếu không có sự đồng tình và ủng hộ của đa số nhân dân lao động với đội ngũ tiên phong của nó, tức giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được.

3- Tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới.

Không chỉ được hình thành từ những cơ sở lý luận suông, tư tưởng này còn xuất phát từ thực tiễn lịch sử của dân tộc và nhiều năm bôn ba khảo nghiệm ở nước ngoài của Hồ Chí Minh.

a-Thực tiễn cách mạng Việt Nam

Là một người am hiểu sâu sắc lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc mình, Hồ Chí Minh nhận thức được trong thời phong kiến ch có những cuộc đấu tranh thay đổi triều đại nhưng chúng đã ghi lại những tấm gương tâm huyết của ông cha ta với tư tưởng “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức” và “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ nước”. Chính chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc trong chiều sâu và bề dày của lịch sử này đã tác động mạnh mẽ đến Hồ Chí Minh và được người ghi nhận như những bài học lớn cho sự hình thành tư tưởng của mình.

b- Thực tiễn cách mạng thế giới

Từ 1911 đến 19 1 Hồ Chí Minh đã đi đầu khắp hết các châu lục. Cuộc khảo nghiệm thực tiễn rộng lớn và công phu đã giúp Người nhận thức một sự thực:

Xem thêm: Phân tích những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

“Các dân tộc thuộc địa tiềm ẩn một sức mạnh vĩ đại, song cuộc đấu tranh của họ chưa đi đến thắng lợi bởi vì các dân tộc bị áp bức chưa biết tập hợp lại, chưa có sự liên kết chặt chẽ với giai cấp công nhân ở các nước tư bản, đế quốc, chưa có tổ chức và chưa biết tổ chức…”

Những quan điểm cơ bản về đại đoàn kết dân tộc.

– Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng

– Đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

– Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

– Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng

✅ Mọi người cũng xem : có nên mua điện thoại trên akulaku

3. Vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc:

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trong suốt 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được phát huy cao độ với quyết tâm “mang sức ta giải phóng cho ta”, “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng kiên quyết giành cho được độc lập”, khi thời cơ đến, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã đứng dậy giành chính quyền làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, đem lại nền độc lập cho dân tộc và quyền tự do cho nhân dân. Chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại suốt 2000 năm trong lịch sử Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Pháp, với khẩu hiệu: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ…” và sự đồng lòng của toàn dân tộc: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc… ” đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc để làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Xem thêm: Đoàn kết là gì? Nghị luận về sức mạnh của tinh thần đoàn kết?

Trong quá trình đổi mới, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới đặt ra, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội ngày càng gay gắt; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân… còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận cùng với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chĩa mũi nhọn tấn công, hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tế này đang làm xói mòn lòng tin của nhân dân, trở thành thách thức đối với mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết luận: Có thể khẳng định, đoàn kết là bài học vô cùng quý giá không bao giờ cũ trong mọi thời kỳ. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, để đánh bại các thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc nếu chỉ có tinh thần yêu nước thì chưa đủ; cách mạng muốn thành công và thành công đến nơi, phải tập hợp được tất cả mọi lực lượng có thể tập hợp, xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc bền vững như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Dân tộc thiểu số là gì? Những dân tộc nào được gọi là dân tộc thiểu số?

Sức mạnh của đoàn kết và vai trò người thủ lĩnh
Mô tả video

Có phải một tập thể tốt bao gồm trong đó nhiều cá nhân tốt không? Dường như đó không phải là điều kiện đủ mà trong đó cần phải có tinh thầm đoàn kết và làm việc nhóm nữa, cũng không thể bỏ qua vai trò của người thủ lĩnh và các yếu tố cấu thành nhất định. Đơn giản con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, theo nghĩa đó thì các mối quan hệ đó phải được định hướng.

✅ Mọi người cũng xem : nên mua nệm nào tốt cho sức khỏe

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương

Chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 9.900 bài viết

Thực trạng tinh thần đại đoàn kết hiện nay. Ý nghĩa của tinh thần đại đoàn kết dân tộc hiện nay. Biện pháp phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là gì? Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11? Hướng dẫn soạn thảo bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc?

Liên hệ với tinh thần dân tộc? Liên hệ bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? Ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc?

Đoàn kết là gì? Đoàn kết là sự tập hợp, kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung nào đó. Nghị luận về sức mạnh của tinh thần đoàn kết?

Uỷ ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á – Phi – Mỹ Latinh? Nội dung về Uỷ ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á – Phi – Mỹ Latinh?

Tội phá hoại chính sách đoàn kết là gì? Tội phá hoại chính sách đoàn kết Tiếng Anh là gì? Cấu thành tội phá hoại chính sách đoàn kết? Quy định về hình phạt đối với tội phá hoại chính sách đoàn kết?

Dân tộc thiểu số (Ethnic minority) là gì? Dân tộc thiểu số trong tiếng Anh là gì? Những dân tộc nào được gọi là dân tộc thiểu số? Các đặc trưng của dân tộc thiểu số? Những dân tộc thiểu số tiêu biểu tại Việt Nam?

Dân tộc là gì? Phân tích những đặc trưng cơ bản của dân tộc? Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam?

Phân tích những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Tiểu luận về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc?

Có được phép xây dựng chuồng trại trên đất trồng cây lâu năm không? Chăn nuôi trên đất trồng cây lâu năm có bị xử phạt không?

Thuế môn bài là gì? Các đối tượng phải nộp thuế môn bài? Các bậc thuế môn bài? Địa điểm kê khai và thời hạn nộp thuế môn bài? Thuế môn bài khi tăng vốn điều lệ? Không kê khai thuế môn bài có bị xử phạt không?

Lối đi chung ghi trong sổ đỏ là đất của ai? Diện tích lối đi chung ghi nhận trong sổ đỏ là đất của người có sổ đỏ hay đất công cộng? Có đưa lối đi chung vào sổ đỏ được không?

Lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì? Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2023. Tỷ lệ các khoản trích đóng BHXH theo lương được tính như thế nào? Quy định về cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Hành vi khai thác trái phép tài nguyên đất có bị xử phạt không? Mức phạt áp dụng đối với hành vi khai thác trái phép như thế nào? Xử phạt hành vi khai thác đất trái phép, vận chuyển đất trái phép?

Xử phạt hành chính với hành vi khai thác cát, sỏi trái phép? Xử phạt hành chính với hành vi khai thác cát, sỏi trái phép theo Luật bảo vệ môi trường?

Các trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng? Hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng? Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng? Xây dựng sai phép có bắt buộc điều chỉnh giấy phép xây dựng hay không?

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch? Mẫu đơn xin xác nhận thông tin quy hoạch mới nhất? Mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch? Thủ tục và hồ sơ xin thông tin quy hoạch?

Đất nông trường là gì? Đất nông trường được cấp sổ đỏ không? Diện tích đất nông trường có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình? Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thay đổi điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình?

Khái niệm tai nạn giao thông là gì? Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông? Quy trình giải quyết tai nạn giao thông tại Việt Nam?

Đất có thời hạn là gì? Hồ sơ gia hạn quyền sử dụng đất? Trình tự thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất? Có được gia hạn thuê đất cho công ty rơi vào tình trạng nợ xấu?

Vì sao phải viết thư cho ông bà nhân dịp năm mới? Các bước để viết thư? Một số nội dung có thể viết trong bức thư? Hình thức của bức thư? Một số bài văn mẫu?

Phóng tác là gì? Đặc điểm tác phẩm phóng tác? Việc bảo hộ tác phẩm phóng tác được thực hiện như thế nào? Ý nghĩa nhân văn của việc sáng tác và bảo hộ tác phẩm phóng tác?

Cạnh tranh không lành mạnh là gì? Biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh? Chế tài xử lý cạnh tranh không lành mạnh?

Vật chứng là gì? Làm thế nào để bảo quản vật chứng? Trả lại vật chứng trong vụ án hình sự? Quy định về việc nhận lại vật chứng trong vụ án hình sự? Xử lý vật chứng theo quy định hiện hành?

Kê biên là gì? Ai là người có quyền kê biên tài sản? Thủ tục kê biên tài sản đang tranh chấp khi khởi kiện ở Tòa án? Quy định về kê biên tài sản theo Nghị định 33/2020/NĐ-CP?

Giám sát là gì? Chủ thể có thẩm quyền giám sát thi công? Những nguyên tắc cơ bản về giám sát và đánh giá?

Tính chất của các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự? Ý nghĩa của các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự?

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015? Quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời, các hạn chế khi áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời?Các câu hỏi về vai trò của đoàn kết là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê vai trò của đoàn kết là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết vai trò của đoàn kết là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết vai trò của đoàn kết là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết vai trò của đoàn kết là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về vai trò của đoàn kết là gì


Các hình ảnh về vai trò của đoàn kết là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về vai trò của đoàn kết là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm nội dung về vai trò của đoàn kết là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

  1. Thành Nguyễn
    16/10/2021