Những đặc điểm di truyền quần thể ngẫu phối và các dạng bài tập cần nắm

Bài viết Những đặc điểm di truyền quần thể ngẫu phối và các dạng bài tập cần nắm thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Những đặc điểm di truyền quần thể ngẫu phối và các dạng bài tập cần nắm trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Những đặc điểm di truyền quần thể ngẫu phối và các dạng bài tập cần nắm”

Thông tin chi tiết về Những đặc điểm di truyền quần thể ngẫu phối và các dạng bài tập cần nắm


Xem nhanh
https://drive.google.com/file/d/1t7j3kuHdI1_QH1ntysSOUO3NQPC4bOUF/view?usp=sharing

Mục lục

 • 1. Construction di truyển chuyển ngẫu nhiên có thể phân phối 
  • 1.1 Quần thể ngẫu nhiên
  • 1.2 Đặc điểm di chuyển quần áo có thể ngẫu nhiên phân phối li>
  • 1.3 Trạng thái cân bằng di chuyển quần thể li>
 • 2. Công thức và bài tập ứng dụng di chuyển quần áo có thể ngẫu nhiên phân phối
  • 2.1 Công thức truyền tải quần thể ngẫu nhiên
  • 2.2 Công trình sân vận động

BÀI TẬP QUẦN THỂ NGẪU PHỐI

Mô tả video

https://drive.google.com/file/d/1t7j3kuHdI1_QH1ntysSOUO3NQPC4bOUF/view?usp=sharing

1 . Cấu trúc di truyền quần có thể ngẫu phối 

Bài 14-SH12: Cấu trúc di truyền của quần thể (P2)

Mô tả video

1.1 Quần có thể ngẫu phối

Quần thể sinh vật được gọi là phân phối ngẫu nhiên khi các cá thể trong quần có thể lựa chọn bạn tình để phân phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

1.2 Đặc điểm di truyền quần thể ngẫu phối

Trong quần thể ngẫu phối, các cá thể có kiểu gen khác nhau kết đôi với nhau một cách ngẫu nhiên. Ngoài ra, trong quần thể, một gen có thể có rất nhiều alen khác nhau. 

Hãy tạo một lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần để tạo nguồn dữ liệu cho quá trình tiến trình hóa và chọn giống.

Quần thể ngẫu phối trong những điều kiện nhất định có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể một cách không đổi. Như vậy, một đặc điểm quan trọng của quần thể ngẫu phối là duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể.

✅ Mọi người cũng xem : kỹ năng sống tiếng anh là gì

1.3 Trạng thái cân bằng di truyền quần thể

Nội dung định luật Hacđi – Vanbec

Trong một quẩn thể ngẫu phối kích thước lớn, nếu như không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác theo đẳng thức  

Ví dụ: Trong quần thể, xét 1 gen chỉ có 2 loại alen là A và a

: tần số của alen trội; : tần số của alen lặn và 

: tần số kiểu gen AA; : tần số kiểu gen Aa và  là tần số kiểu gen aa

✅ Mọi người cũng xem : có nên mua album kpop

Điều kiện để quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền

 • Quần thể phải có kích thước lớn. 
 • Các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên.
 • Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên).
 • Đột biến không xảy ra hay có xảy ra thì tần số đột biến thuận phải bằng tần số đột biến nghịch.
 • Quần thể phải được cách ly với các quần thể khác (không có sự di nhập gen giữa các quần thể).

Trong các điều kiện này thì điều kiện các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên là điều kiện cơ bản nhất.

Mặt hạn chế của định luật

 • Trên thực tế, một quần thể trong tự nhiên rất khó có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện nêu trên nên tần số alen và thành phần kiểu gen liên tục bị biến đổi.
 • Một quần thể có thể cân bằng về thành phần kiểu gen của một gen này nhưng lại có thể không cân bằng về thành phần kiểu gen của một gen khác.

Ý nghĩa của định luật Hacđi – Vanbec

Về mặt lý luận

 • Định luật Hacđi – Vanbec giải thích vì sao trong tự nhiên có những quần thể duy trì trạng thái ổn định trong thời gian dài. 
 • Trong tiến hoá, sự duy trì, kiên định những đặc điểm đạt được có ý nghĩa quan trọng chứ không phải chỉ có sự phát sinh các đặc điểm mới có ý nghĩa.

Về mặt thực tiễn

 • Dựa vào công thức Hacđi – Vanbec, có thể từ tỷ lệ kiểu hình suy ra tỷ lệ kiểu gen và tần số tương đối các alen, ngược lại, từ tần số tương đối của alen đã biết có thể dự tính tỷ lệ các kiểu gen và kiểu hình. 
 • Nắm được thành phần kiểu gen của một số quần thể có thể dự đoán tác hại của các đột biến gây chết, đột biến có hại, hoặc khả năng gặp những đồng hợp tử mang đột biến có lợi.

2. Công thức và bài tập ứng dụng di truyền quần thể ngẫu phối

2.1 Công thức di truyền quần thể ngẫu phối

Quần thể cân bằng thỏa hằng đẳng thức:

Ví dụ: Trong quần thể gen chỉ có 2 loại alen là A và a

: tần số của alen trội; : tần số của alen lặn và

 là tần số kiểu gen AA ;  là tần số kiểu gen Aa và  là tần số kiểu gen aa

Với P:d(AA):h(Aa):r(aa)

Tính tần số alen 

Tính tần số alen 

Kiểm tra sự cân bằng của quần thể 

Nếu quần thể đạt trạng thái cân bằng thì ; ; 

Nếu quần thể chưa đạt trạng thái cân bằng thì d chỉ là tần số của kiểu gen AA; h chỉ là tần số của kiểu gen Aa và r chỉ là tần số của kiểu gen aa.

2.2 Bài tập vận dụng 

Câu 1: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là: 

 1. 0,3 ; 0,7 
 2. 0,8 ; 0,2    
 3. 0,7 ; 0,3    
 4. 0,2 ; 0,8

Giải thích:

P: d(AA) = 0,04; h(Aa) = 0,32; r(aa) = 0,64

Tính tần số alen 

Tính tần số alen 

Tần số tương đối của alen 

Tần số tương đối của alen

Đáp án D

Câu 2: Xét một quần thể có 2 alen (A, a). Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với từng loại kiểu gen là: 65AA:26Aa:169aa. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể này là:

 1. A = 0,30 ; a = 0,70         
 2. A = 0,50 ; a = 0,50 
 3. A = 0,25 ; a = 0,75         
 4. A = 0,35 ; a = 0,65 

Giải thích 

Cách 1: Toàn bộ quần thể có 260 cây chứa  alen khác nhau của gen quy định màu hoa, trong đó có 65 cây có kiểu gen AA, 26 cây có kiểu gen Aa và 169 cây có kiểu gen aa. 

Tổng số alen A trong quần thể:  

Tổng số alen a trong quần thể:  

Tần số alen 

Tần số alen 

Cách 2: Tỉ lệ các kiểu gen

Tần số kiểu gen: 0,25 AA:0,1 Aa:0,65aa.

Tần số alen 

Tần số alen 

Đáp án A

Câu 3: Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Ở thể hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,5AA:0,4Aa:0,1 aa. Khi P tự thụ phấn liên tiếp qua 3 thế hệ, theo lý thuyết, trong tổng số cây thân cao ở F3, cây mang kiểu gen dị hợp tử chiếm tỷ lệ

 1. 5,0%.    
 2. 6,9%.    
 3. 13,3%.    
 4. 7,41%.

Giải thích 

P:  0,5AA:0,4Aa:0,1 aa và (n = 3)

Trong tổng số cây thân cao ở , cây mang kiểu gen dị hợp tử chiếm tỷ lệ:  

Đáp án B

Câu 4: Theo định luật Hardy – Weinberg, có bao nhiêu quần thể sinh vật ngẫu phối sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

(1) 0,5AA : 0,5aa.                            

(2) 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa.            

(3) 0,2AA : 0,6Aa: 0,2aa.                  

(4) 0,75AA : 0,25aa.           

(5) 100% AA.                                    

(6) 100% Aa.

 1. 2.                                        
 2. 3.                              
 3. 4.                                  
 4. 5.

Giải thích 

Quần thể (2) 

Quần thể (5) 

Chỉ có quần thể (2) , (5) là thỏa điều kiện 

Đáp án A

Câu 5: Một quần thể (P) có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một lần ngẫu phối là:

 1. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa    
 2. 0,16 AA : 0,36 Aa : 0,48 aa
 3. 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa    
 4. 0,48 AA : 0,16 Aa : 0,36 aa

Giải thích 

Tỉ lệ các kiểu gen là:    

Tần số kiểu gen P: 0,3 AA:0,2 Aa:0,5aa.

Nhận thấy  khác 1

 Quần thể này chưa cân bằng di truyền. Sau khi ngẫu phối thì sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền. 

Tần số alen 

Tần số alen 

QT ngẫu phối

: 0,4²(AA):2.0,4.0,6(Aa):0,6²(aa)

=0,16AA:0,48Aa:0,36aa

Đáp án C

Câu 6: Một quần thể có 1050 cá thể AA, 150 cá thể Aa và 300 cá thể aa. Nếu lúc cân bằng, quần thể có 6000 cá thể thì số cá thể dị hợp trong đó là:

 1. 3375 cá thể     
 2. 2880 cá thể     
 3. 2160 cá thể     
 4. 2250 cá thể 

Giải thích

Tổng số cá thể trong quần thể: 1050 + 150 + 300 = 1500

Thành phần kiểu gen P: 0,7AA:0,1Aa:0,2aa 

Nhận thấy  khác 1,0 

Quần thể chưa cân bằng

Để quần thể đạt trạng thái cân bằng, các cá thể trong quần thể ngẫu phối.

Tần số tương đối của 

Tần số tương đối của 

Quần thể ngẫu phối sẽ đạt trạng thái cân bằng và thỏa đẳng thức:

p²(AA)+2pq(Aa)+q²(aa)=1,0

: 0,75²(AA)+2.0,75.0,25(Aa)+0,252(aa)=1

: 0,5625AA:0,375Aa:0,0625aa

Số cá thể dị hợp trong quần thể khi đạt trạng thái cân bằng và có 6000 cá thể:

Đáp án D

Câu 7: Một quần thể ở trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg có 2 alen D, d ; trong đó số cá thể dd chiếm tỉ lệ 16%. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu?

 1. D = 0,16 ; d = 0,84     
 2. D = 0,4 ; d = 0,6     
 3. D = 0,84 ; d = 0,16     
 4. D = 0,6 ; d = 0,4 

Giải thích

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc thỏa đẳng thức:

p²(DD)+2pd(Dd)+q²(dd)=1,0

Đáp án D

Câu 8: Một quần thể đang cân bằng về mặt di truyền, trong đó kiểu gen AA bằng 9 lần kiểu gen aa. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa của quần thể là:

 1. 18%.    
 2. 37,5%.    
 3. 50%.    
 4. 75%.

Giải thích

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc thỏa đẳng thức:

p²(AA)+2pq(Aa)+q²(aa)=1,0

Mà p + q = 1,0  p = 0,75 ; q = 0,25 2pq = 2 .0,75 .0,25 = 0,375

Tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa của quần thể = 37,5%

 Đáp án B

Giáo viên biên soạn: Trương Thị Hữu Nhơn 

Đơn vị: Trường THCS-THPT Nguyễn KhuyếnCác câu hỏi về quần thể ngẫu phối là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quần thể ngẫu phối là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quần thể ngẫu phối là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quần thể ngẫu phối là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quần thể ngẫu phối là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quần thể ngẫu phối là gì


Các hình ảnh về quần thể ngẫu phối là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm tin tức về quần thể ngẫu phối là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về quần thể ngẫu phối là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

 1. Vi King
  25/06/2021