• /tiηgl/Thông dụngDanh từ

  Sự ngứa ran; cảm giác ngứa ran
  to have a tingle in one’s arms
  ngứa như có kiến bò ở cánh tay
  Tiếng ù ù (trong tai)
  Sự náo nức, sự rộn lên

  Nội động từ

  ( + with something) có cảm giác bị châm, có cảm giác ngứa, có cảm giác nhoi nhói nhẹ (ở trong da)
  fingers tingling with cold
  những ngón tay tê vì lạnh
  Ù lên (tai)
  my ears tingled
  tai tôi ù lên
  ( + with something) bị kích động, bị kích thích, bị ảnh hưởng bởi (một cảm xúc)
  the people tingle with excitement
  nhân dân bừng lên náo nức

  Hình Thái Từ

  • Ved : Tingled
  • Ving: Tingling

  Chuyên ngành

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  creep , get excited , have goose bumps , itch , prickle , shiver , sting , thrill , throb , tickle , twitter , burn , excite , glow , jingle , prick , sensation , stimulate , tinkle , tremble

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Tingle »