• /´mju:kəs/Thông dụngDanh từ

    Nước nhầy

    Chuyên ngành

    Kinh tế

    dịch nhầy

    Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Mucus »