• /ˌɪmpəˈlaɪt/Thông dụngCách viết khác unpolite

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bất lịch sự

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  bad-mannered , boorish , churlish , crude , discourteous , disgracious , disrespectful , ill-bred , ill-mannered , indecorous , indelicate , insolent , irritable , loutish , moody , oafish , rough , rude , sullen , uncivil , ungracious , unmannered , unmannerly , unrefined , unpolished , brusque , gruff , impertinent , inelegant , inurbane , mannerless , saucy , surly , unamiable , uncourtly , uncouth

  Từ trái nghĩa

  adjective
  courteous , mannerly , polite

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Impolite »

  tác giả

  Admin, Nothingtolose, Khách

  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ