• /di’nɔmineitə/Thông dụng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mẫu số, mẫu thức
  common denominator
  mẫu chung, mẫu thức chung
  least common denominator
  mẫu chung nhỏ nhất
  lowest common denominator
  mẫu chung nhỏ nhất

  Kỹ thuật chung

  mẫu số
  mẫu thức
  common denominator
  mẫu thức chung
  least common denominator
  mẫu thức chung nhỏ nhất
  lowest common denominator
  mẫu thức chung nhỏ nhất
  reduction of many fractions to a common denominator
  quy đồng mẫu số (mẫu thức)

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Denominator »

  tác giả

  Nguyen Tuan Huy, Admin, Tiểu Đông Tà, Khách

  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ