• /´bɔsi/Thông dụng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lồi lên
  phình ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  authoritarian , commanding , controlling , despotic , dictatorial , high-handed , imperious , iron-handed , oppressive , overbearing , overpowering , pushy , strict , tyrannical , dogmatic , domineering , magisterial , masterful , peremptory , (colloq.) dictatorial , arbitrary , authoritative , cow , studded

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Bossy »

  tác giả

  Admin, Khách

  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ