• /‘ædikwət/Thông dụngTính từ

  Đủ, đầy đủ
  the supply is not adequate to the demand
  số cung cấp không đáp ứng đầy đủ số cầu
  Tương xứng, xứng đáng; thích hợp, thích đáng, thoả đáng
  to be adequate to one’s post
  xứng đáng với vị trí công tác của mình
  adequate punishments
  những hình phạt thích đáng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phù hợp, thích hợp

  Xây dựng

  vừa đủ

  Điện

  thỏa đáng

  Kỹ thuật chung

  đạt
  đầy đủ
  phù hợp
  thích ứng

  Kinh tế

  đầy đủ
  thích hợp
  thỏa đáng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  acceptable , all right , capable , comfortable , commensurate , competent , decent , equal , fair , passable , requisite , satisfactory , sufficient , sufficing , suitable , tolerable , unexceptional , unobjectionable , enough , average , common , fairish , goodish , moderate , respectable , ample , answerable , condign , effective , equivalent , mediocre , modest , okay , plenty , possible , proportionate

  Từ trái nghĩa

  adjective
  inadequate , inferior , insufficient , unequal , unfit , unqualified , unsuitable , useless

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Adequate »