Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì? Nam mô hoan hủy tạng bồ tát ma ha tát

Bài viết Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì? Nam mô hoan hủy tạng bồ tát ma ha tát thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì? Nam mô hoan hủy tạng bồ tát ma ha tát trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì? Nam mô hoan hủy tạng bồ tát ma ha tát”

Thông tin chi tiết về Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì? Nam mô hoan hủy tạng bồ tát ma ha tát

Xem nhanh
Nam mô hoan hủy tạng bồ tát ma ha tát | Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Hoan hỷ địa (tâm ý hoan hỷ) Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát

Ở quả vị này, Bồ tát đạt được sự an lạc thanh tịnh sau khi đã đoạn trừ kiến hoặc và đã chứng đắc Nhân không, Pháp không. Bồ tát trải qua con đường chấp nhiệm phần lớn thông qua thực hành về Bố thí Ba la mật để đưa tâm tư thoát khỏi nỗi khiếp nhược và sự sợ hãi, ngay cả nếu phải hy ngũ quan của mình hay những bộ phận thân thể khác của mình vì lợi ích chúng sinh nhân gian. Bạn đang xem: Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì? Nam mô hoan hủy tạng bồ tát ma ha tát Bấy giờ Ðức Thế Tôn ngự ở điện Ma Ni Bửu Tạng trong cung của Tha Hoá Tự Tại Thiên Vương câu hội với chư đại Bồ Tát từ phương khác đến. Lúc đó Chư Phật ở mười phương cũng phóng hào quanh như vậy, và cũng hiện thành những sự như vậy. Lại chiếu đến Phật và đại chúng ở thế giới Ta Bà này, cùng chiếu đến thân và tòa sư tử của Kim Cương Tạng Bồ Tát. Bấy giờ Kim Cương Tạng Bồ Tát, thừa thần lực của Phật, nhập Bồ Tát đại trí huệ quang minh tam muội. Ngài nhập tam muội này rồi, liền đó khắp mười phương quá ngoài mười ức Phật sát vi trần số thế giới, mỗi phương đều có mười ức Phật sát vi trần số Phật đồng hiệu Kim Cương Tạng, Phật hiện ra trước Ngài mà bảo rằng: “Lành thay! Lành thay! Kim Cương Tạng Bồ Tát có thể nhập Bồ Tát đại trí huệ quang minh tam muội này”. RẤT NHIỀU BẠN QUAN TÂM: Kim Cương Tạng Bồ Tát quan sát mười phương muốn cho đại chúng thêm lòng tin thanh tịnh nên nói rằng: Chư Phật tử! Bồ Tát phát khởi những tâm niệm như vậy bèn lấy đại bi làm trước, trí huệ tăng thượng, phương tiện khéo diệu, thâm tâm tối thượng là chỗ nhiếp lấy, Phật lực là chỗ giữ gìn, vô lượng trí khéo quan sát, sức phân biệt dũng mãnh, sức trí huệ vô ngại hiện tiền, tùy thuận tự nhiên trí, có thể thọ lãnh tất cả Phật pháp dùng trí huệ để giáo hóa, quảng đại như pháp giới, rốt ráo dường hư không suốt thuở vị như lai. Này Phật tử! Bồ Tát mới bắt đầu phát tâm như vậy liền được vượt khỏi hạng phàm phu mà tiến ngôi Bồ Tát, sinh vào nhà Như Lai. Không ai có thể nói chủng tộc của Ngài lỗi lầm. Ngài đã rời loài thế gian mà vào đạo xuất thế, được pháp Bồ Tát, ở chỗ Bồ Tát, nhập tam thế bình đẳng, ở trong chủng tính Như Lai quyết định sẽ thành Vô Thượng Giác. Bồ Tát an trụ những pháp như vậy gọi là trụ bậc “Bồ Tát Hoan Hỷ Ðịa”, vì đã tương ứng với chân như bất động. Chư Phật tử! Bồ Tát trụ bậc Hoan Hỷ Ðịa thời thành tựu nhiều hoan hỷ, nhiều tịnh tín, nhiều ái lạc, nhiều thích duyệt, nhiều hân khánh, nhiều dũng dước, nhiều dũng mãnh, nhiều bất đấu tránh, nhiều vô não hại, nhiều vô sân hận. Chư Phật tử! Bồ Tát trụ bậc Hoan Hỷ Ðịa vì nhớ Chư Phật nên sinh vui mừng, vì nhớ Phật pháp nên sinh vui mừng, vì nhớ chư Bồ Tát nên sinh vui mừng, vì nhớ hạnh Bồ Tát nên sinh vui mừng, vì nhớ thanh tịnh Ba la mật nên sinh vui mừng, vì nhớ Bồ Tát địa thù thắng nên sinh vui mừng, vì nhớ Bồ Tát không hư hoại nên sinh vui mừng, vì nhớ Chư Phật giáo hóa chúng sinh nên sinh vui mừng, vì nhớ có thể làm lợi ích cho chúng sinh nên sinh vui mừng, vì nhớ vào trí phương tiện của Chư Phật nên sinh vui mừng. RẤT NHIỀU BẠN QUAN TÂM: Bồ Tát này lại tự nghĩ: Vì tôi đã chuyển và rời tất cả cảnh giới thế gian mà hoan hỷ, vì thân cận tất cả Phật mà hoan hỷ, vì lìa xa hạng phàm phu mà hoan hỷ, vì gần bậc trí huệ mà hoan hỷ, vì dứt hẳn tất cả ác thú mà hoan hỷ, vì làm chỗ y chỉ cho tất cả chúng sinh mà hoan hỷ, vì thấy tất cả Như Lai mà hoan hỷ, vì sinh vào cảnh giới Phật mà hoan hỷ, vì vào trong tính bình đẳng của tất cả Bồ Tát mà hoan hỷ, vì xa lìa tất cả những sự kinh sợ rùng mình mà hoan hỷ.

https://www.youtube.com/watch?v=lmhPCZGyHu0

Các câu hỏi về nam mô hoan hỷ bồ tát

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về Tâm hoan hỷ & hạnh tùy hỷ

Các hình ảnh về hoan hỷ địa bồ tát đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé KEY: nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì nam mô hoan hỷ tạng bồ tát nam mô hoan hỷ bồ tát hoan hỷ địa bồ tát Tâm hoan hỷ & hạnh tùy hỷ

Tham khảo thêm tin tức về nam mô hoan hỷ bồ tát tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thông tin về nam mô hoan hỷ tạng bồ tát là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại 💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/ 💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author