KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN in English Translation

Bài viết KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN in English Translation thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN in English Translation trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN in English Translation”
kiến thức chuyên mônimage
expertise
imagechuyên mônkinh nghiệmkiến thức chuyên môn
specialist knowledge
imagekiến thức chuyên mônchuyên gia kiến thức
professional knowledge
imagekiến thức chuyên mônkiến thức chuyên nghiệp

specialized knowledge

specialised knowledge

the knowledge professionally

knowledgeable professional
imagechuyên gia am hiểukiến thức chuyên môn

specialty knowledge

Bạn không có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm.

image

There is no specialaized knowledge in the insurance industry.

Ngoài ra kiến thức chuyên môn và.

image

In addition to the expertise and.

Tình trạng này đòi hỏi rất nhiều kiến thức chuyên môn.

image

This situation requires a lot of professional knowledge.

Trọng tài viên phải có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về pháp luật

và thương mại quốc tế.

image

Arbitrators shall have specialised knowledge and experience of law and international trade.

Bạn có kiến thức chuyên môn có thể giúp thay đổi cuộc sống của người khác không?

image

Do you have specialised knowledge that could help change someone else’s life?

People also translate

image

có kiến thức chuyên môn

image
image

nhiều kiến thức chuyên môn

image
image

kiến thức chuyên môn hơn

image
image

kiến thức chuyên môn của bạn

image
image

có kiến thức và chuyên môn

image

Nó vẫn nhỏ

nhưng nó không ở mức độ mà bạn cần nhiều kiến thức chuyên môn để chụp một bức ảnh sắc nét.

image

It’s still small

but it’s not at the level where you need very much specialty knowledge to capture a sharp photo.

Không cần kiến thức chuyên môn và chúng mang lại bức tranh lớn về thị trường.

image

No specialised knowledge is required and they give the big picture of the market.

Ngày càng có nhiều chuyên

gia trong lĩnh vực này đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kỹ năng để giúp họ xác định

và hiệu quả quản lý rủi ro.

image

Increasingly professionals within this field require specialised knowledge and skills to help them identify and effectively manage risks.

Nó có thể là bất kỳ một trong nhiều môn học

nhưng sẽ không yêu cầu kiến thức chuyên môn để hiểu nó.

image

It could be on any one of many academic subjects

but will not require specialised knowledge to understand it.

Chú trọng rèn

luyện cho sinh viên học sinh kiến thức chuyên môn khả năng giao tiếp

trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng mềm trong suốt quá trình đào tạo.

image

Focusing on training students with professional knowledge communication skills foreign

language skills and soft skills throughout the training process.

image

loại kiến thức và chuyên môn

image
image

cũng như kiến thức chuyên môn

image
image

kiến thức chuyên môn để giúp

image
image

kiến thức và chuyên môn của bạn

image

Những người tham gia sẽ có thể áp dụng kiến thức chuyên môn và thực hành thiền và kỹ năng đàm phán hiệu quả trong tổ chức.

image

The participants will be able to apply the specialized knowledge and practice meditation and negotiation skills efficiently within the organization.

Nó cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp với kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để nghiên cứu

phân tích và tư vấn về quyết định đầu tư cho phù hợp.

image

It provides graduates with the specialist knowledge and skills needed to research

analyse and advise on investment decisions accordingly.

Nếu người đó không có khả năng quản lý/ hành pháp nhưng có kiến thức chuyên môn L- 1 được giới hạn trong tổng số năm năm.

image

If the person is in a non-managerial/executive capacity but possesses a specialized knowledge the L-1 is limited to a total of five years.

Hầu hết các hang đĩa không hài lòng với việc thiếu kiến thức chuyên môn của người bán hàng dẫn đến dịch vụ kém;

image

Most of the main labels were unhappy with the lack of specialist knowledge displayed by sales persons which led to poor service;

Chương trình kết hợp các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để thực hiện các nguyên tắc cơ bản của việc bảo đảm chất

lượng.

image

The program incorporates the specialized knowledge and skills required to implement the fundamental principles of quality assurance.

Chương trình Tổng quan Chương trình này được thiết

kế để trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn và khả năng thực tế để bắt đầu

hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp mới.

image

This programme is designed to equip students with the specialist knowledge and practical ability to start or support new businesses.

Ở Mỹ chắc chắn ai cũng có thể có loại kiến thức chuyên môn cần thiết để thay đổi chất lượng cuộc sống của mình.

image

Surely in the United States the kinds of specialized knowledge needed to transform the quality of our lives is available to everyone.

Mục tiêu là để đào tạo các nhà khoa học máy tính với một kiến thức chuyên môn dựa trên một kiến thức nền

tảng lý thuyết vững chắc.

image

The objective is to train Computer Scientists with a professional knowledge based on solid theoretical background knowledge.

Các nhà logistic kết hợp kiến thức chuyên môn về từng chức năng này để phối hợp các nguồn

lực trong một tổ chức.

image

Logisticians combine a professional knowledge of each of these functions to coordinate resources in an organization.

Có cơ hội khai thác kiến thức chuyên môn của một giảng viên đẳng cấp thế giới về trường hợp kinh doanh của bạn và những thách thức về công nghệ hiện

tại.

image

Get a chance to tap on the expertise of a world-class faculty on your business case and current technology challenges.

Các nhà logistic kết hợp kiến thức chuyên môn về từng chức năng này để phối hợp các nguồn lực trong một tổ chức.

image

Logisticians combine a professional knowledge of each of these functions so that there is a coordination of resources in an organization.

Có được kiến thức chuyên môn mà bạn cần để thăng tiến trong lĩnh vực tâm lý học pháp lý và đa dạng.

image

Gain the specialized knowledge you need to advance in the exciting and diverse field of forensic psychology.

Chương trình kết hợp các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để thực hiện các nguyên tắc cơ bản của việc bảo đảm chất

lượng.

image

The programme combines the specialised knowledge and skills required to apply the fundamental principles of quality assurance.

Kết hợp với kiến thức chuyên môn về tài chính khóa học này lý tưởng cho sinh viên tốt

nghiệp hoặc chuyên gia từ mọi lĩnh vực.

image

Combined with a specialist knowledge in finance this course is ideal for graduates

or professionals from any field.

Với gần 100 năm kinh nghiệm chúng tôi có kiến thức chuyên môn và các dịch vụ chuyên nghiệp cần

thiết để đối tác của bạn lựa chọn.

image

With almost 100 years of experience we have the specialist knowledge and professional services needed to be your partner of choice.

Ruggetech nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng của mình những kiến thức chuyên môn có được qua nhiều năm

kinh nghiệm trong ngành truyền thông không dây và thị trường chuyên nghiệp.

image

Ruggetech aims to provide its customers with the expertise gained through many years of experience in the wireless communication industry

and professional market.

Loại công việc này đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như phần cứng

phần mềm và kỹ thuật máy tính.

image

This type of work requires deep subject-matter knowledge in such fields as computer hardware software and engineering.

Nếu không có kiến thức chuyên môn của họ thì quý vị không thể có

kinh nghiệm cần thiết để hiểu tất cả những phương án và chọn lựa hướng đi đúng.

image

Without their specialized expertise you may not have the experience you need

to understand all your options and choose the right path.

Những ai theo đuổi LLM này làm như vậy để có được một kiến thức chuyên môn trong một khu vực cụ thể

của luật vì lợi ích công cộng.

image

Those who pursue this LLM do so to gain a specialized knowledge in a particular area of public interest law.

Điều quan trọng là bạn có được kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của một người có thể tư vấn cho bạn tại thời điểm quan trọng.

image

The important thing is that you gain the expertise and experience of someone who can advise you at a critical juncture.

Results: 955, Time: 0.0734

kinh nghiệm expertise kinh nghiệm chuyên môn kỹ năng chuyên môn kiến thức chuyên nghiệp

kiến thức chúng ta tạo ra để biến đổi cuộc sống kiến thức chúng ta tích kiến thức chúng tôi kiến thức chúng tôi có thể kiến thức chúng tôi thu được kiến thức chung trong kinh doanh kiến thức chung và sự thật mà con người luôn sở hữu kiến thức chung về các vấn đề của mỹ latinh kiến thức chung về cách kiến thức chuyên gia kiến thức chuyên môn kiến thức chuyên môn , cách kiến thức chuyên môn , kích thích kiến thức chuyên môn cần thiết kiến thức chuyên môn cần thiết để thành công kiến thức chuyên môn cần thiết để ứng phó hiệu quả kiến thức chuyên môn cho phép kiến thức chuyên môn chuyên sâu kiến thức chuyên môn có thể kiến thức chuyên môn của bạn kiến thức chuyên môn của các

imagekiến thức chuyên giakiến thức chuyên môn , cáchimage

Top dictionary queries

Vietnamese – English

Word index:2001k2k3k4k5k7k10k20k40k100k200k500kMore
Expression index:2001k2k3k4k5k7k10k20k40k100k200k500kMore
Phrase index:2001k2k3k4k5k7k10k20k40k100k200k500k1000k+More

English – Vietnamese

Word index:2001k2k3k4k5k7k10k20k40k100k200k500kMore
Expression index:2001k2k3k4k5k7k10k20k40k100k200k500k1000k+More
Phrase index:2001k2k3k4k5k7k10k20k40k100k200k500k1000k+More

image

Opt-Out of the sale of personal information
We won’t sell your personal information to inform the ads you see. You may still see interest-based ads if your information is sold by other companies or was sold previously.Các câu hỏi về kiến thức chuyên môn tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kiến thức chuyên môn tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kiến thức chuyên môn tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kiến thức chuyên môn tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kiến thức chuyên môn tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kiến thức chuyên môn tiếng anh là gì


Các hình ảnh về kiến thức chuyên môn tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu tin tức về kiến thức chuyên môn tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung chi tiết về kiến thức chuyên môn tiếng anh là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author