Khấu hao lũy kế là gì? Cách tính và ví dụ về khấu hao lũy kế?

Bài viết Khấu hao lũy kế là gì? Cách tính và ví dụ về khấu hao lũy kế? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Khấu hao lũy kế là gì? Cách tính và ví dụ về khấu hao lũy kế? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Khấu hao lũy kế là gì? Cách tính và ví dụ về khấu hao lũy kế?”

Thông tin chi tiết về Khấu hao lũy kế là gì? Cách tính và ví dụ về khấu hao lũy kế?


Xem nhanh

Khấu hao lũy kế là gì? Những điều cần lưu ý?

Trên thực tế thì số dư trong tài khoản khấu hao lũy kế sẽ tăng nhanh hơn nếu một doanh nghiệp sử dụng phương pháp khấu hao nhanh, vì làm như vậy chi phí của một tài sản vào chi phí trong những năm sử dụng trước đó nhiều hơn. Việc sử dụng khấu hao nhanh làm cho việc đánh giá tài sản cố định của đơn vị báo cáo là bao nhiêu tuổi trở nên khó khăn hơn, vì tỷ lệ khấu hao lũy kế trên tài sản cố định cao hơn bình thường.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Khấu hao lũy kế là gì?
  • 2 2. Những điều cần lưu ý:

1. Khấu hao lũy kế là gì?

Khấu hao lũy kế là khấu hao lũy kế của một tài sản cho đến một thời điểm duy nhất trong cuộc đời của nó. Khấu hao lũy kế là một tài khoản tài sản trái ngược, có nghĩa là số dư tự nhiên của nó là một khoản tín dụng làm giảm giá trị tài sản tổng thể.

Khấu hao lũy kế là tổng số tiền một công ty khấu hao tài sản của mình, trong khi chi phí khấu hao là số tiền tài sản của công ty được khấu hao trong một thời kỳ. Về cơ bản, khấu hao lũy kế là tổng số chi phí của công ty đã được phân bổ vào chi phí khấu hao kể từ khi tài sản được đưa vào sử dụng.

Tài khoản khấu hao lũy kế là một tài khoản tài sản trái ngược trên bảng cân đối kế toán của công ty, có nghĩa là tài khoản này có số dư có. Nó xuất hiện trên bảng cân đối kế toán như một khoản giảm từ tổng số tài sản cố định được báo cáo.  Số tiền khấu hao lũy kế cho một tài sản hoặc một nhóm tài sản sẽ tăng lên theo thời gian do chi phí khấu hao tiếp tục được ghi có vào tài sản đó. Khi một tài sản cuối cùng được bán hoặc đưa vào sử dụng, khấu hao lũy kế liên quan đến tài sản đó sẽ được hoàn nhập, loại bỏ tất cả các hồ sơ của tài sản đó khỏi bảng cân đối kế toán của công ty.

Mặt khác, chi phí khấu hao là phần được phân bổ của nguyên giá tài sản cố định của công ty phù hợp trong kỳ. Chi phí khấu hao được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như một khoản chi phí không bằng tiền làm giảm thu nhập ròng của công ty. Đối với mục đích kế toán, chi phí khấu hao được ghi nợ và khấu hao lũy kế được ghi có. Nó được coi là một khoản chi phí không dùng tiền mặt vì mục khấu hao hàng tháng định kỳ không liên quan đến giao dịch tiền mặt. Do đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp sẽ cộng chi phí khấu hao trở lại để tính toán lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh. Các phương pháp khấu hao điển hình có thể bao gồm đường thẳng, số dư giảm dần hai lần và đơn vị sản xuất.

Giá trị hao mòn lũy kế là tổng số khấu hao tài sản cố định đã được tính vào chi phí kể từ khi tài sản đó được mua và đưa vào sử dụng. Tài khoản khấu hao lũy kế là tài khoản tài sản có số dư có (còn được gọi là tài khoản tài sản tương phản). Số lượng khấu hao lũy kế cho một tài sản sẽ tăng lên theo thời gian, vì khấu hao tiếp tục được tính vào tài sản đó.

Nguyên giá của tài sản được gọi là giá gốc của nó, trong khi nguyên giá của tài sản trừ đi số khấu hao lũy kế và bất kỳ khoản suy giảm nào được gọi là nguyên giá hoặc giá trị ghi sổ của nó. Khi tài sản cuối cùng được nghỉ hưu hoặc bán, số tiền trong tài khoản khấu hao lũy kế liên quan đến tài sản đó sẽ được hoàn nhập, cũng như nguyên giá của tài sản, do đó loại bỏ tất cả các ghi nhận của tài sản khỏi bảng cân đối kế toán của công ty. Nếu không hoàn thành việc ghi nhận này, một công ty sẽ dần dần hình thành một lượng lớn nguyên giá tài sản cố định và khấu hao lũy kế trên bảng cân đối kế toán của mình.

✅ Mọi người cũng xem : long lasting là gì

2. Những điều cần lưu ý:

Giá trị hao mòn lũy kế xuất hiện trên bảng cân đối kế toán là khoản giảm trừ tổng giá trị tài sản cố định được báo cáo. Nó thường được báo cáo dưới dạng một mục hàng, nhưng bảng cân đối chi tiết hơn có thể liệt kê một số tài khoản khấu hao lũy kế, một tài khoản cho mỗi loại tài sản cố định. Hình thức trình bày thứ hai hữu ích hơn đối với nhà đầu tư, vì tỷ lệ khấu hao lũy kế trên tài sản cố định cung cấp một chỉ số về tuổi của tài sản cố định của đơn vị báo cáo; ví dụ, tỷ lệ khấu hao lũy kế cao cho thấy rằng tài sản cố định của doanh nghiệp đã cũ.

Cách tính Khấu hao lũy kế

Xem thêm: Tài sản cố định là gì? Phân loại và quy định về khấu hao tài sản cố định?

Tính khấu hao lũy kế là một vấn đề đơn giản khi chạy tính toán khấu hao cho một tài sản cố định từ ngày mua cho đến ngày hiện tại. Tuy nhiên, điều hữu ích là kiểm tra ngay việc tính toán số khấu hao đã được ghi trong sổ cái chung trong vòng đời của tài sản, để đảm bảo rằng các phép tính tương tự đã được sử dụng để ghi lại giao dịch khấu hao cơ bản. Ví dụ: nếu một khoản phí tổn thất được thực hiện đối với một tài sản, điều này làm giảm giá trị ghi sổ của tài sản và có thể làm thay đổi thời gian hữu dụng còn lại của nó; cả hai thay đổi sẽ được phản ánh trong tính toán khấu hao, thay đổi số tiền được tính vào chi phí mỗi tháng.

Nguyên tắc đối sánh theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) quy định rằng các chi phí phải phù hợp với cùng kỳ kế toán mà doanh thu có liên quan được tạo ra. Thông qua khấu hao, một doanh nghiệp sẽ tiêu tốn một phần giá trị của tài sản vốn qua mỗi năm thời gian sử dụng hữu ích của nó. Điều này có nghĩa là mỗi năm một tài sản vốn hóa được đưa vào sử dụng và tạo ra doanh thu thì chi phí liên quan đến việc sử dụng hết tài sản đó được ghi nhận.

Khấu hao lũy kế là tổng số tiền mà một tài sản đã được khấu hao cho đến một thời điểm duy nhất. Mỗi kỳ, chi phí khấu hao được ghi nhận trong kỳ đó được cộng vào số dư khấu hao lũy kế đầu kỳ. Giá trị ghi sổ của tài sản trên bảng cân đối kế toán là chênh lệch giữa nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản, giá trị ghi sổ của nó trên bảng cân đối kế toán sẽ khớp với giá trị còn lại của nó.  Khi ghi khấu hao trên sổ cái, công ty ghi chi phí khấu hao và ghi có khấu hao lũy kế.

Chi phí khấu hao lưu chuyển vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ được ghi nhận. Giá trị hao mòn lũy kế được trình bày trên bảng cân đối kế toán dưới dòng đối với các tài sản vốn hóa có liên quan. Số dư khấu hao lũy kế tăng dần theo thời gian, cộng thêm số chi phí khấu hao được ghi nhận trong kỳ hiện tại.

Khấu hao được ghi nhận để gắn chi phí sử dụng tài sản vốn dài hạn với lợi ích thu được từ việc sử dụng tài sản đó theo thời gian. Giá trị hao mòn lũy kế là tổng của tất cả các khoản khấu hao được ghi nhận trên một tài sản cho đến một ngày cụ thể. Giá trị hao mòn lũy kế được trình bày trên bảng cân đối kế toán ngay bên dưới dòng tài sản vốn có liên quan.Giá trị ghi sổ của tài sản là nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Ví dụ về Khấu hao lũy kế

Chi phí khấu hao theo đường thẳng được tính bằng cách tìm cơ sở có thể khấu hao của tài sản, bằng chênh lệch giữa nguyên giá của tài sản và giá trị còn lại của nó. Cơ sở có thể khấu hao sau đó được chia cho thời gian sử dụng hữu ích của tài sản để lấy chi phí khấu hao định kỳ. Trong ví dụ này, nguyên giá của tài sản là giá mua, giá trị còn lại là giá trị của tài sản khi hết thời gian sử dụng, còn được gọi là giá trị phế liệu, và thời gian sử dụng hữu ích là số năm tài sản đó. dự kiến ​​sẽ cung cấp giá trị.

Công ty A mua một thiết bị có thời hạn sử dụng là 10 năm với giá 110.000 USD. Thiết bị được ước tính có giá trị trục vớt là 10.000 USD. Thiết bị sẽ mang lại giá trị cho công ty trong 10 năm tới, vì vậy công ty sẽ chi phí cho chi phí của thiết bị trong 10 năm tới. Khấu hao theo đường thẳng được tính bằng ((110.000 – 10.000 USD) / 10), hoặc 10.000 USD một năm. Điều này có nghĩa là công ty sẽ giảm giá 10.000 đô la trong 10 năm tới cho đến khi giá trị sổ sách của tài sản là 10.000 đô la.

Xem thêm: Mua tài sản của công ty cổ phần 51% vốn nhà nước

Mỗi năm tài khoản tài sản tương phản được gọi là khấu hao tích lũy tăng thêm $ 10.000. Ví dụ, vào cuối năm năm, chi phí khấu hao hàng năm vẫn là 10.000 đô la, nhưng khấu hao lũy kế đã tăng lên 50.000 đô la. Có nghĩa là, khấu hao lũy kế là một tài khoản tích lũy. Nó được ghi có mỗi năm khi giá trị của tài sản được xóa bỏ và vẫn còn trên sổ sách, làm giảm giá trị ròng của tài sản, cho đến khi tài sản được thanh lý hoặc bán. Điều quan trọng cần lưu ý là giá trị hao mòn lũy kế không được lớn hơn nguyên giá của tài sản ngay cả khi tài sản đó vẫn được sử dụng sau thời gian hữu dụng ước tính.

Xem thêm: Văn phòng công ty có được trích khấu hao tài sản cố định?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Kinh tế tài chính

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 11.998 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Khấu hao là gì? Phương pháp khấu hao nhanh là gì? Phương pháp trích khấu hao tài sản nhanh? Cách tính khấu hao nhanh?

Tìm hiểu về khấu hao tài sản cố định? Tìm hiểu về trích khấu hao tài sản cố định? Nguyên tắc khấu hao tài sản cố định?

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định đã qua sử dụng? Cách tính khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng?

Khấu hao là gì? Phân biệt khái niệm Amortization và Depreciation?

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí thăm dò là gì? Công thức tính thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí thăm dò? Sự khác biệt giữa EBITDA và EBITDAX?

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, tiền thuê và phí quản lí là gì? Đặc điểm thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, tiền thuê và phí quản lí?

Thu nhập kinh doanh trước khấu hao là gì? Đặc điểm của thu nhập kinh doanh trước khấu hao? Công thức tính OIBDA?

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí thuê là gì? Ví dụ về cách tính EBITDAR?

Giá trị thu hồi là gì? Đặc trưng? Ví dụ về giá trị thu hồi?

Thanh tra Chính phủ là gì? Chức năng của Thanh tra Chính phủ? Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Chính phủ?

Học phí là gì? Quy định về trường đại học, cao đẳng? Mức thu học phí của các trường đại học, cao đẳng?

Nguồn tìm phòng trọ? Vị trí phòng trọ? Giá phòng trọ? Tìm hiểu về an ninh phòng trọ? Tìm hiểu về nội quy phòng trọ? Kiểm tra chủ trọ là ai? Ký kết hợp đồng thuê trọ?

Ngành học là gì? Quy định về học phí? Những ngành học mà sinh viên được miễn, giảm học phí?

Quy định về bảo hiểm y tế? Những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế? Người tạm trú mua bảo hiểm y tế ở đâu? Người tạm trú mua bảo hiểm y tế hết bao nhiêu tiền?

Quy định về người tham gia giao thông? Đâm chó mèo, gia súc chạy qua đường có phải bồi thường?

Chuyển nhượng dự án đầu tư là gì? Quy định pháp luật đầu tư về chuyển nhượng dự án đầu tư? Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư?

Chuyển nhượng dự án đầu tư là gì? Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư? Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư?

Cho thuê tài chính là gì? Khái quát về cho thuê tài chính? Điều kiện cho thuê tài chính? Quy định về hợp đồng cho thuê tài chính?

Mẫu hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động thử việc mới chuẩn nhất năm 2022. Tải về mẫu hợp đồng thử việc và hướng dẫn chi tiết soạn thảo hợp đồng lao động thử việc mới nhất 2022.

Hợp đồng thử việc là gì? Hợp đồng thử việc trong hợp đồng lao động? Chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn được không? Nguyên tắc ký kết hợp đồng thử việc trong doanh nghiệp?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân là gì? Mẫu hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân và hướng dẫn cách soạn thảo? Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân?

Quy định của pháp luật về công ty cổ phần? Điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông? Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có cần công chứng không?

Mẫu hợp đồng cho thuê xe mới nhất năm 2022: Mẫu hợp đồng cho thuê xe máy, mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái, mẫu hợp đồng cho thuê xe dài hạn, thuê xe kinh doanh mẫu mới 2022.

Mẫu hợp đồng đại lý thương mại, đại lý độc quyền cấp 1 mới nhất. Tải về mẫu hợp đồng đại lý thương mại, cách soạn thảo hợp đồng đại lý độc quyền cấp 1, cấp 2.

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái, hợp đồng cho thuê xe máy tự lái mới nhất? Soạn thảo hợp đồng cho thuê xe theo ngày mẫu mới nhất?

Nguyên tắc soạn thảo hợp đồng? Kỹ năng soạn thảo hợp đồng: hợp đồng về mặt luật học, về mặt quản trị chiến lược.

Quyền của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2020? Nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất?

Công ty niêm yết là gì? Điều kiện trở thành công ty niêm yết? Ưu và nhược điểm của công ty niêm yết với công ty không niêm yết?

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì? Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước? Hướng dẫn viết đơn? Thủ tục làm đơn?Các câu hỏi về hao mòn lũy kế là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hao mòn lũy kế là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author