A good choice: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch

Bài viết A good choice: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hangnhatcaocap.com.vn/ tìm hiểu A good choice: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch”

Thông tin chi tiết về A good choice: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch


Xem nhanh

Which would you rather be if you had the choicedivinely beautiful or dazzlingly clever or angelically good?

Bạn thích điều gì hơn nếu bạn có sự lựa chọn – đẹp tuyệt vời hay thông minh rực rỡ hay thiên thần tốt?

Copy Report an error

They have a good choice of earrings in this jewelry store.

Họ có một sự lựa chọn tốt về hoa tai trong cửa hàng trang sức này.

Copy Report an error

I choose my friends for their good looks, my acquaintances for their good characters, and my enemies for their intellects. A man cannot be too careful in the choice of his enemies.

Tôi chọn bạn bè vì ngoại hình đẹp của họ, những người quen của tôi vì tính cách tốt của họ, và kẻ thù của tôi vì trí tuệ của họ. Một người đàn ông không thể quá cẩn thận trong việc lựa chọn kẻ thù của mình.

Copy Report an error

Good choice, Alexander Graham Bell invents the telephone and calls out for Dr. Watson.

Lựa chọn tốt, Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại và gọi bác sĩ Watson.

Copy Report an error

But aside from the in – cahoots – with – killers thing, I think you made a good choice when you considered him.

Nhưng ngoài những thứ trong kẻ giết người, tôi nghĩ bạn đã có một lựa chọn tốt khi xem xét anh ta.

Copy Report an error

Within the guidelines you choose for your ad set (ex: your “Delivery Type” choice), we show your ad whenever there’s a good opportunity to get you the result you want.

Trong các nguyên tắc bạn chọn cho bộ quảng cáo của mình (ví dụ: lựa chọn “Loại phân phối”), chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn bất cứ khi nào có cơ hội tốt để mang lại cho bạn kết quả bạn muốn.

Copy Report an error

She is beautiful, and she is good, and she is my choice.’

Cô ấy đẹp, và cô ấy tốt, và cô ấy là lựa chọn của tôi. ‘

Copy Report an error

It gives me an opportunity of doing some good work, – and I am aware that I have to justify his choice of me.

Nó cho tôi cơ hội thực hiện một số công việc tốt, – và tôi nhận thấy rằng tôi phải biện minh cho sự lựa chọn của anh ấy về tôi.

Copy Report an error

Grub is a flexible and robust boot loader and a good default choice for new users and old hands alike.

Grub là một bộ tải khởi động linh hoạt và mạnh mẽ và là một lựa chọn mặc định tốt cho người dùng mới và cả những người cũ.

Copy Report an error

The choice of a scoring function that reflects biological or statistical observations about known sequences is important to producing good alignments.

Việc lựa chọn một hàm cho điểm phản ánh các quan sát sinh học hoặc thống kê về các trình tự đã biết là rất quan trọng để tạo ra sự liên kết tốt.

Copy Report an error

Ironbark is a good choice where available.

Ironbark là một lựa chọn tốt nếu có.

Copy Report an error

However, there is some question of whether the fish are a good choice for the typical aquarist.

Tuy nhiên, có một số câu hỏi đặt ra là liệu cá có phải là lựa chọn tốt cho những người chơi thủy sinh thông thường hay không.

Copy Report an error

Seidler thought Paul Bettany would be a good choice to play King George VI, while Hooper preferred Hugh Grant, though both actors refused the offer.

Seidler nghĩ Paul Bettany sẽ là một lựa chọn tốt để đóng vai Vua George VI, trong khi Hooper thích Hugh Grant hơn, mặc dù cả hai diễn viên đều từ chối lời đề nghị.

Copy Report an error

Diazepam is a good choice for tapering for those using high doses of other benzodiazepines since it has a long half – life thus withdrawal symptoms are tolerable.

Diazepam là một lựa chọn tốt để giảm liều cho những người sử dụng liều cao các thuốc benzodiazepin khác vì nó có thời gian bán hủy dài do đó các triệu chứng cai nghiện có thể chấp nhận được.

Copy Report an error

As Shadow Chancellor, Brown as Chancellor – in – waiting was seen as a good choice by business and the middle class.

Với vai trò Thủ tướng Bóng tối, Brown trong vai Thủ tướng đang chờ đợi được xem là lựa chọn tốt của giới kinh doanh và tầng lớp trung lưu.

Copy Report an error

We conclude again that Chebyshev nodes are a very good choice for polynomial interpolation, as the growth in n is exponential for equidistant nodes.

Chúng tôi kết luận một lần nữa rằng các nút Chebyshev là một lựa chọn rất tốt cho phép nội suy đa thức, vì sự tăng trưởng trong n là cấp số nhân đối với các nút cách đều nhau.

Copy Report an error

After aversion therapy, Alex behaves like a good member of society, though not through choice.

Sau liệu pháp ác cảm, Alex cư xử như một thành viên tốt của xã hội, mặc dù không thông qua sự lựa chọn.

Copy Report an error

Wellington boots are a popular choice of footwear, being hard – wearing, cheap, having good grip and great water – resistance.

Bốt Wellington là một lựa chọn phổ biến của giày dép, cứng, rẻ, có độ bám tốt và khả năng chống nước lớn.

Copy Report an error

Human beings never really know why they prefer this over that. But your psyche protects you, saying deceptively and maternally: don’t worry, you made the right choice; you acted for this, for that and that other reason, and everyone is very good.

Con người không bao giờ thực sự biết tại sao họ thích cái này hơn cái kia. Nhưng tâm lý của bạn bảo vệ bạn, nói một cách lừa dối và có tình mẫu tử: đừng lo lắng, bạn đã lựa chọn đúng; bạn đã hành động vì điều này, vì lý do kia và lý do khác, và mọi người đều rất tốt.

Copy Report an error

In The Memorability and Security of Passwords, Jeff Yan et al. examine the effect of advice given to users about a good choice of password.

Trong Khả năng ghi nhớ và Bảo mật của Mật khẩu, Jeff Yan et al. kiểm tra tác dụng của lời khuyên dành cho người dùng về việc lựa chọn mật khẩu tốt.

Copy Report an error

Other areas where two values is a good choice are the law and mathematics.

Các lĩnh vực khác mà hai giá trị là một lựa chọn tốt là luật và toán học.

Copy Report an error

Every skill and every inquiry, and similarly, every action and choice of action, is thought to have some good as its object.

Mọi kỹ năng và mọi cuộc điều tra, và tương tự, mọi hành động và lựa chọn hành động, được cho là có một số điểm tốt làm đối tượng của nó.

Copy Report an error

Some present – day electronic hobbyists say the URM – 25 series is a good cost – effective choice to use for tuning radio equipment; but overhauling can be tricky and time – consuming.

Một số người yêu thích điện tử ngày nay nói rằng dòng URM – 25 là một lựa chọn hiệu quả về chi phí để sử dụng cho việc điều chỉnh thiết bị vô tuyến; nhưng việc đại tu có thể phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Copy Report an error

Their simplicity also makes solid rockets a good choice whenever large amounts of thrust are needed and the cost is an issue.

Sự đơn giản của chúng cũng làm cho tên lửa rắn trở thành lựa chọn tốt bất cứ khi nào cần một lượng lớn lực đẩy và chi phí là một vấn đề.

Copy Report an error

HEPES has negligible metal ion binding, making it a good choice as a buffer for enzymes which might be inhibited by metal chelation.

HEPES có liên kết ion kim loại không đáng kể, làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt làm chất đệm cho các enzym có thể bị ức chế bởi quá trình thải sắt.

Copy Report an errorCác câu hỏi về good choice là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê good choice là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết good choice là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết good choice là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết good choice là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về good choice là gì


Các hình ảnh về good choice là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về good choice là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm thông tin chi tiết về good choice là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author