Điện Lượng Là Gì ?Đơn Vị Của Nó Điện Lượng Qua Tiết Diện Dây Dẫn – Cẩm nang Hải Phòng

Bài viết Điện Lượng Là Gì ?Đơn Vị Của Nó Điện Lượng Qua Tiết Diện Dây Dẫn – Cẩm nang Hải Phòng thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Điện Lượng Là Gì ?Đơn Vị Của Nó Điện Lượng Qua Tiết Diện Dây Dẫn – Cẩm nang Hải Phòng trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Điện Lượng Là Gì ?Đơn Vị Của Nó Điện Lượng Qua Tiết Diện Dây Dẫn – Cẩm nang Hải Phòng”

Để làm được bài tập về điện lượng bạn đọc phải biết được cách tính tích phân. Dạng bài tập này không khó, chỉ cần bạn đọc nắm được lý thuyết.

Tag: điện lượng kí hiệu là gì

Danh mục: Hỏi đáp
Nguồn: https://camnanghaiphong.vn

Đang xem: điện lượng là gì

Đang xem: điện lượng kí hiệu là gì

ĐIỆN LƯỢNG QUA TIẾT DIỆN DÂY DẪN

A. Phương pháp :

 +Điện lượng qua tiết diện S trong thời gian t là q với : q = i.t

+Điện lượng qua tiết diện S trong thời gian từ t1 đến t2 là Δq : Δq=i.Δt

(Rightarrow q=int_t_1^t_2i.dt)

*)Chú ý :Bấm máy tính phải để ở chế độ rad.

Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Dùng Agree Trong Tiếng Anh

B.Áp dụng :

Câu 1 :Dòng điện xoay chiều i=2sin100πt(A) qua một dây dẫn . Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15s là :

A.0 B.4/100π(C) C.3/100π(C) D.6/100π(C)

điện lượng kí hiệu là gì

Chọn B

Câu 2 : (Đề 23 cục khảo thí )Dòng điện xoay chiều có biểu thức (i=2cos100pi t(A)) chạy qua dây dẫn . điện lượng chạy qua một tiết điện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15s là :

A.0 B. (frac4100pi (C)) C. (frac3100pi (C)) D.(frac6100pi (C))

điện lượng kí hiệu là gì

 Chọn A

Câu 3 : Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ lúc t=0(s) , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là

A.0 B. (frac2I_0omega ) C. (fracpi sqrt2I_0omega ) D.(fracpi I_0sqrt2omega )

điện lượng kí hiệu là gì

Câu 4: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng là I có tần số là f thì điện lượng qua tiết diện của dây trong thời gian một nửa chu kì kể từ khi dòng điện bằng không là :

Xem thêm: Tổng hợp cách hạ huyết áp cao nhanh cấp tốc tại nhà

A. (fracIsqrt2pi f) B. (frac2Ipi f) C. (fracpi fIsqrt2) D.(fracpi f2I)

Câu 5: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) , I0 > 0. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn mạch đó trong thời gian bằng chu kì của dòng điện là

A. 0. B.(fracpi sqrt2I_0omega ) . C.(fracpi I_0sqrt2omega ). D.(frac2I_0omega ).

Câu 6: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ lúc t=0 , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là

A.0 B. (fracpi sqrt2I_0omega ) C.(fracpi I_0sqrt2omega ) D.(frac2I_0omega )

Câu7 : Hãy xác định đáp án đúng .Dòng điện xoay chiều i = 10 cos100πt (A),qua điện trở R = 5Ω.Nhiệt lượng tỏa ra sau 7 phút là :

A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J

Câu 8: Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở thuần R = 10 Ω có biểu thức (i=2cos(120pi t)(A)) , t tính

bằng giây (s). Nhiệt lượng Q toả ra trên điện trở trong thời gian t = 2 min là :

A. Q = 60 J. B. Q = 80 J. C. Q = 2 400 J. D. Q = 4 800 J.

Câu 9: Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25 Ω trong thời gian t = 120 s thì nhiệt lượng toả ra

trên điện trở là Q = 6 000 J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều này là

A. 2 A. B. 3 A. C. (sqrt2) A. D. (sqrt3) A.

Câu10:Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25Ω trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

A. 3A. B. 2A. C. (sqrt3) A. D.(sqrt2) A.

Câu 11: Khi có một dòng điện xoay chiều hình sin (i=I_0cos(omega t)) chạy qua một điện trở thuần R trong thời gian t khá lớn ( (tgg frac2pi omega )) thì nhiệt lượng Q toả ra trên điện trở R trong thời gian đó là

A. (Q=I_0R^2t) B. (Q=(I_0sqrt2)^2Rt) C. (Q=I_0^2Rt) D. (Q=I_0R^2t)

Câu 12: Xét về tác dụng toả nhiệt trong một thời gian dài thì dòng điện xoay chiều hình sin (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) tương đương với một dòng điện không đổi có cường độ bằng :

A. (sqrt2Io) B. 2Io C. (fracsqrt22Io) D.(frac12Io)

Câu 13: Cho dòng điện xoay chiều i = I0sin (frac2pi Tt)(A) chạy qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây theo một chiều trong một nửa chu kì là

A. (fracI_0Tpi ) . B.(fracI_0T2pi ) . C.(fracI_0pi T) . D.(fracI_02pi T) .

Xem thêm: Jual Toner Beauty Water 60Ml, Son & Park Cleansing Beauty Water And Skin Toner

Câu 14: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10Ω. Biết nhiệt lượng toả ra trong 30phút là 9.105(J). Biên độ của cường độ dòng điện là

A. 5(sqrt2)A. B. 5A. C. 10A. D. 20A.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng hoá học của dòng điện. B. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng vào tác dụng nhiệt của dòng điện. C. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng vào tác dụng từ của dòng điện. D. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng phát quang của dòng điện.

Câu 16: Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ?

A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mà điện, đúc điện.

B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì dòng điện bằng 0.

C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong mọi khoảng thời gian bất kì bằng 0.

D. Công suất toả nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất toả nhiệt trung bình nhân với (sqrt2) .

Câu 17.

Xem thêm: Cách Vẽ Capuchino Đơn Giản Dễ Thực Hiện, Cách Tạo Hình Capuchino

Điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở R = 100Ω có biểu thức: u = 100(sqrt2) cos ωt (V). Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1phút là

A. 6000 J B. 6000(sqrt2) J

C. 200 J D. chưa thể tính được vì chưa biết w.

Câu 18: Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25Ω trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

A. 3A. B. 2A. C. (sqrt3) A. D. (sqrt2)A

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 – Xem ngay

.u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 , .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 .postImageUrl , .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 .centered-text-area min-height: 80px; position: relative; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 , .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94:hover , .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94:visited , .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94:active border:0!important; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 .clearfix:after content: “”; display: table; clear: both; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94:active , .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94:hover opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 .centered-text-area width: 100%; position: relative; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 .ctaText border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 .postTitle color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 .ctaButton background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://ehef-hanoi.org/wp-content/plugins/11.intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94:hover .ctaButton background-color: #E67E22!important; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 .centered-text display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94 .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94-content display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; .u58f7423a9b955ddf71c1714784685b94:after content: “”; display: block; clear: both; Xem thêm:   Bánh Đà Là Gì, Nó Hoạt Động Như Thế Nào Và Nó Dùng Để Làm Gì

Tag: điện lượng kí hiệu là gì

Danh mục: Hỏi đáp
Nguồn: https://camnanghaiphong.vn

image

Các câu hỏi về điện lượng kí hiệu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê điện lượng kí hiệu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết điện lượng kí hiệu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết điện lượng kí hiệu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết điện lượng kí hiệu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về điện lượng kí hiệu là gì


Các hình ảnh về điện lượng kí hiệu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm báo cáo về điện lượng kí hiệu là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm nội dung về điện lượng kí hiệu là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author