Công thức tính tần số góc của con lắc đơn:

     (omega=sqrtdfracgl)   

Công thức tính tần số của con lắc đơn:

    (f=dfrac12 pi sqrtdfracgl)

Biên độ góc  (alpha_0):

     (alpha_0=dfracAl)

Chu kỳ con lắc đơn

Hệ thức độc lập con lắc đơn

Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12

Tags biên độ góc tần số góc con lắc đơn biên độ góc con lắc đơn công thức tính tần số góc con lắc đơn

Không có bài viết nào