Cấu trúc một đề tài nghiên cứu khoa học

Bài viết Cấu trúc một đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Cấu trúc một đề tài nghiên cứu khoa học trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Cấu trúc một đề tài nghiên cứu khoa học”

Thông tin chi tiết về Cấu trúc một đề tài nghiên cứu khoa học


Xem nhanh
Điện Biên là một tỉnh miền núi lại ở xa các trung tâm kinh tế lớn của khu vực và cả nước, điều kiện giao thông lại khó khăn nên hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Điện Biên gặp không ít khó khăn. Bất chấp những khó khăn đó với những đường lối chính sách đúng đắn của nhà nước sự chỉ đạo sát của tỉnh mà trực tiếp là sở thương mại du lịch Điện Biên đã thu được những thành tựu đáng kể trong xuất khẩu.
#Xuatnhapkhau #DienBien

TÊN ĐỀ TÀIA. MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài– Câu hỏi: Vì sao lại nghiên cứu đề tài đó?+ Lí do khách quan: Ý nghĩa trên lý luận và thực tiễn chung+ Lí do chủ quan: Thực trạng nơi tác giả nghiên cứu, nhu cầu, trách nhiệm, sự hứng thú của người nghiên cứu đối với vấn đề– Các nghiên cứu đã được thực hiện trước đó từ đó chỉ ra điểm mới của đề tài, vấn đề mà nhóm lựa chọn.• Trọng số trong bài nghiên cứu: Luận giải rõ ràng tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu: 10%

2. Tổng quan nghiên cứuTóm tắt, nhận xét những công trình có liên quan (trong và ngoài nước) trong mối tương quan với đề tài đang nghiên cứu:

• Những hướng nghiên cứu chính về vấn đề của đề tài đã được thực hiện• Những trường phái lý thuyết đã được sử dụng để nghiên cứu vấn đề này• Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng• Những kết quả nghiên cứu chính• Hạn chế của các nghiên cứu trước – những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

3. Mục tiêu nghiên cứu– Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể: Trả lời câu hỏi “Bạn muốn làm được gì khi thực hiện đề tài?”• Trọng số:

+ Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, bám sát tên đề tài: 10%

+ Sự phù hợp giữa tên đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và nội dung công trình: 5%

4. Đối tượng nghiên cứu– Là vấn đề được đặt ra nghiên cứu.• Lưu ý: phân biệt đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu:+ Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cái gì? – Những hiện tượng thuộc phạm vi NC+ Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu ai? – Cá nhân/ nhóm xã hội chứa đựng vấn đề NC

5. Phạm vi nghiên cứu– Không gian, thời gian, lĩnh vực thực hiện nghiên cứu.• Lưu ý: tránh trường hợp đề tài thực hiện trên phạm vi quá rộng hoặc quá hẹp.

6. Phương pháp nghiên cứu– Trình bày các PPNC được sử dụng (Chỉ rõ PP chủ đạo, PP bổ trợ)+ Phương pháp thu thập thông tin: khảo sát, lập bảng hỏi, đọc tài liệu,…+ Phương pháp xử lí thông tin: định lượng, định tính, …• Trọng số: Phần này thường được quan tâm vì là hướng đi chính của đề tài.+ PPNC khoa học, hợp lí, đáng tin cậy, phù hợp đề tài: 5%+ Sự phù hợp giữa tên đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và nội dung công trình: 5%

7. Cấu trúc đề tài:Trình bày vắn tắt các chương của đề tài (có thể không trình bày)

Công trình nghiên cứu gồm …. trang, … bảng, …. hình và …. biểu đồ cùng …… phụ lục. Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng và biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài được kết cấu thành 3 mục như sau:Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chương 1: Cơ sở lý luận

– Khái niệm: Nêu định nghĩa, ý nghĩa của các khái niệm có liên quan đến vấn đề NC– Vị trí, vai trò, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu• Lỗi thường gặp: SV viết y nguyên các lý thuyết, khái niệm… trong giáo trình, tài liệu mà không có sự điều chỉnh phù hợp với đề tài và sử dụng lời văn của mình• Trọng số: Phần Lý luận có logic, phù hợp với tên đề tài đã chọn: 10%

Chương 2: Thực trạng, nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu– Phân tích mô hình, đánh giá số liệu: Bao gồm mẫu nghiên cứu, phương pháp thu thập, đặc điểm, dữ liệu, phần mềm sử dụng, đối chiếu cơ sở lý thuyết• Trọng số: Số liệu minh chứng có cơ sở khoa học và đảm bảo tính cập nhật: 5%– Giải thích: Chỉ ra nguyên nhân của vấn đề• Trọng số: Nội dung phần thực trạng có gắn kết với phần lý luận, mô tả rõ thực trạng của vấn đề nghiên cứu, những đánh giá thực trạng bao quát và có tính khoa học: 10%

Chương 3: Giải pháp– Dự báo tình hình– Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề• Trọng số:+ Kết quả của đề tài thể hiện rõ tính sáng tạo và có đóng góp mới của tác giả: 10%+ Khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu: 10% (các đề tài đạt giải thường được đánh giá cao ở tính ứng dụng)

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. Kết luận– Tóm tắt nội dung, tổng hợp các kết quả nghiên cứu– Biện pháp triển khai áp dụng vào thực tiễn

2. Đề nghị– Đề nghị ứng dụng trong thực tiễn và đề nghị với tổ chức, cơ quan, cá nhân riêng.– Khuyến nghị, đề xuất hướng phát triển đề tài, nêu rõ vấn đề nào đã được giải quyết, chưa được giải quyết, vấn đề mới nảy sinh cần được NC

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO– Nguồn tài liệu mà nhóm có sử dụng, bao gồm tất cả các tác giả và các công trình có liên quan đã được trích dẫn trong đề tài.– Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng;– Yêu cầu trong Giải thưởng SVNCKH: trích dẫn theo quy định của Tạp chí Phát triển KH&CN.

E. PHỤ LỤC– Lưu trữ thông tin và liệt kê những bảng số liệu liên quan, phiếu điều tra, bảng điều tra (Nếu thực hiện phiếu điều tra, bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng hình thức đã được sử dụng, không nên kết cấu hay hiệu đính lại).– Vị trí của phụ lục có thể ở đầu hoặc cuối công trình nghiên cứu.Các câu hỏi về cơ sở khoa học của đề tài là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cơ sở khoa học của đề tài là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author