Ban thường vụ là gì? Quy định của Đảng về Ban thường vụ?

Bài viết Ban thường vụ là gì? Quy định của Đảng về Ban thường vụ? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hàng Nhật Cao Cấp tìm hiểu Ban thường vụ là gì? Quy định của Đảng về Ban thường vụ? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Ban thường vụ là gì? Quy định của Đảng về Ban thường vụ?”

Khái niệm Ban thường vụ (Standing) là gì? Ban thường vụ tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ban thường vụ? Căn cứ xác định trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó tại Ban thường vụ cấp Tỉnh? Những quy định của Đảng về Ban thường vụ bạn nên biết?

“Ban thường vụ”, một cụm từ khá xa lạ đối với những người không làm việc trong bộ máy nhà nước. Hiện nay, bộ máy lãnh đạo của nước ta nhìn chung đã được đơn giản hóa, nhưng để hiểu về từng bộ phận giúp việc cho Đảng  thì không phải ai cũng hiểu đầy đủ và chính xác được. Vậy, Ban thường vụ là gì? Những quy định của Đảng về Ban thường vụ nên biết là gì? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề nêu trên.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Ban thường vụ là gì?
  • 2 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban thường vụ:
  • 3 3. Căn cứ xác định trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó tại Ban thường vụ cấp Tỉnh:

1. Ban thường vụ là gì?

Ban thường vụ có cách gọi đầy đủ là ban thường vụ Đảng bộ, được ban chấp hành đại diện cho cả đảng bộ bầu ra. Dịch theo ý nghĩa Hán Việt thì “thường vụ” là nhiệm vụ hàng ngày/ thường ngày. Ban thường vụ ý nói đến một “bộ phận có nhiệm vụ giải quyết công việc hàng ngày của một tổ chức, một đoàn thể” (theo Từ điển mở Wiktionary.

Như vậy, Ban thường vụ được hiểu là cơ quan giúp việc cho Đảng, có vai trò quan trọng và được giao những nhiệm, quyền hạn khác nhau, phù hợp với vai trò.

Ban thường vụ tiếng Anh là Standing

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban thường vụ:

Để xác định nhiệm vụ và quyền hạn của ban thường vụ, chúng ta cần căn cứ vào những quy định được nêu rõ ở Điều 2 thuộc Quyết định số 168-QĐ/TW ban hành vào năm 2018. Theo Quyết định này, Ban thường vụ được xác định các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Một, ban thường vụ cấp tỉnh được quyền đưa ra quyết định đối với việc triệu tập một hội nghị ở cấp ủy tỉnh; tiến hành công tác chỉ đạo việc các vấn đề về chuẩn bị: chương trình, nội dung, dự thảo của nghị quyết, đề án, báo cáo và kết luận phục vụ cho việc trình lên những vấn đề trong hội nghị cấp ủy thuộc thẩm quyền đã được quy định rõ trong Điều 4 của Quy định 168 này; được đưa ra quyết định cho các kế hoạch công tác và chương trình trong ban thường vụ. Đồng thời, ban thường vụ sẽ nêu cao tinh thần chủ động trong công tác đưa ra các đề xuất đối với các vấn đề quan trọng có liên quan tới địa phương và trình đề xuất đó lên cấp ủy.

Hai, Ban thường vụ sẽ trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động triển khai thực hiện các nghị quyết, các chỉ thị (Nghị quyết và chỉ thị được ban hành bởi Trung ương và cấp ủy tỉnh, nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp tỉnh). Bộ phận ban thường vụ còn đứng ra tổ chức làm các thí điểm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tham gia cả vào công cuộc phát triển nền kinh tế – xã hội và tổng kết lại kết quả của quá trình đó.

Ba, Ban thường vụ còn góp phần quan trọng trong công tác thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị chất lượng.

Tư, ban thường vụ cũng được phép đưa ra kết luận, đưa nghị quyết để lãnh đạo các vấn đề mang tính chất nhạy cảm, quan trong ở lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Năm, bộ phận này có thể đưa ra chủ trương, nêu các biện pháp hoặc quyết định đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về: an ninh – quốc phòng, về xây dựng các khu phòng thủ, vấn đè đối ngoại, thế trận an ninh và trong việc xây dựng một nền quốc phòng toàn dân. Trong công tác giải quyết, phòng và chống tội phạm, giải quyết các vấn đề, các tình huống phức tạp, đột xuất về trật tự, an ninh, an toàn chính trị – xã hội, ban thường vụ cũng góp một phần công sức lớn.

Xem thêm: Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáu, ban thường vụ đưa ra các định hướng cho các bộ phận viện kiểm sát, nội chính, tòa án, tư pháp; tham gia hoạt động phòng và chống lãng phí, tham những; được phép xử lý những sự vụ phức tạp đối với vấn đề trên đúng theo quy định của pháp luật.

Bảy, bộ phận ban thường vụ còn có trách nhiệm chỉ đạo các vấn đề liên quan tới tài sản, tài chính của đảng bộ dựa trên căn cứ là đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước.

Trách nhiệm, quyền hạn thứ tám của ban thường vụ là được tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng các chính sách, quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt cần tham gia đóng góp tích cực vào các vấn đề của địa phương.

Tiếp theo, được phép thực hiện công tác do cấp ủy tỉnh và Trung ương giao phó; được đưa ra quyết định khi các tổ chức đảng, cấp ủy đề nghị đối với các vấn đề.

Cuối cùng, ban thường vụ tỉnh còn có thể ủy quyền cho tổ chức thường trực cấp hủy đảm nhiệm tiến hành các công việc thuộc thẩm quyền và giám sát công tác đó.

3. Căn cứ xác định trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó tại Ban thường vụ cấp Tỉnh:

Một, căn cứ để xác định trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tại Ban thường vụ cấp Tỉnh

– Căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ; quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị.

– Căn cứ nghĩa vụ, chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức; quy định những điều đảng viên không được làm; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm và các văn bản pháp luật liên quan.

Xem thêm: Mẫu đơn và thủ tục xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam năm 2022

– Căn cứ tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ.

– Môi trường và điều kiện cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

– Căn cứ trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu quy định tại điểm 1, mục II, Quy định này.

Hai, nguyên tắc xử lý vi phạm trách nhiệm

Việc xử lý người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu vi phạm nội dung trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu phải được tiến hành một cách công minh, công khai, khách quan, đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, đúng trình tự, đúng tính chất và mức độ của hành vi vi phạm.

– Trường hợp thực hiện cơ chế lãnh đạo, điều hành tập thể, khi giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể lãnh đạo, nếu ý kiến của đa số thành viên là trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu được phân công lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lĩnh vực đó không có ý kiến khác thì khi xử lý vi phạm, phải bị xử lý trách nhiệm ở mức cao hơn so với các thành viên khác trong tập thể lãnh đạo.

Ba, quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp Tỉnh

* Trách nhiệm bản thân người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Xem thêm: Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cộng sản Việt Nam (Mẫu 3-KNĐ) mới nhất năm 2022

– Về tư tưởng chính trị: Trung thành với Cương lĩnh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành và tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức, trách nhiệm và thái độ cương quyết trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thường xuyên có ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Có tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao, đạt kết quả và mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ; ý thức xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; coi trọng việc quy tụ, đoàn kết trong nội bộ; có thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Trách nhiệm tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

* Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị

– Phổ biến, quán triệt và chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách và các quy định khác của Đảng, pháp luật Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên.

– Trên cơ sở quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xây dựng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh, tư pháp; xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần trách nhiệm cao; có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng; kỷ cương, kỷ luật tốt; cần cù, sáng tạo; tận tụy phục vụ nhân dân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không cửa quyền, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2022

– Đảm bảo phát huy dân chủ; xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; ngăn chặn, phát hiện và xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề tiêu cực, vấn đề nảy sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về Ban thường vụ là gì và những quy định của Đảng về Ban thường vụ nên biết. Trường hợp có thắc mắc xin vui lòng liên hệ để được giải đáp cụ thể.

Xem thêm: Phân tích những nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

Chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.246 bài viết

Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam? Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930?

Đảng cộng sản Việt Nam là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Hoàn cảnh ra đời của Đảng? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng? Tính tất yếu ra đời Đảng Cộng sản?

Quá trình Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức? Nội dung xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? Các giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức?

Quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng? Quản lý và sử dụng tài sản tiếng Anh. Nguyên tắc sử dụng tài sản tại Cơ quan của Đảng.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì? Hoàn cảnh ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3728/BVHTTDL-VP đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I và Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 535/BNN-VP đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường cơ quan Bộ, trong dịp Tết Tân Mão và chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 7058/VPCP-KTTH năm 2014 về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 67/2010/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 2464/VPCP-KTTH về việc xây dựng trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách là gì? Một số quy định liên quan về Đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách?

Đãi ngộ quốc gia là gì? Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia bao gồm các nội dung nào? So sánh chế độ đãi ngộ quốc gia và chế độ đãi ngộ huệ quốc

Đại hội xã viên là gì? Quy định về đại hội thành viên hợp tác xã?

Địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp? Địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp?

Điều khoản bồi thường là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Cách tính mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng? Nguyên tắc bồi thường thiệt hại?

Đơn vị kế toán là gì? Bao gồm các cơ quan, đơn vị và tổ chức nào? Đối tượng kế toán? Vai trò của kế toán trong đơn vị?

Trại giáo dưỡng là gì? Quy định về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng?

Gia hạn tín dụng là gì? Những trường hợp nào được gia hạn nợ tín dụng? Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và quy định về trả nợ gốc, lãi tiền vay? Ưu điểm và nhược điểm của vay tín chấp?

Giá đóng cửa là gì? Tìm hiểu về mức giá đóng cửa và mức giá mở cửa? Một số lệnh giao dịch chứng khoán? Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán?

Giá chào bán chứng khoán là gì? Quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng?

Giải thích pháp luật là gì? Chức năng, phương pháp và thẩm quyền giải thích pháp luật? Lý do cần phải giải thích pháp luật?

Giải thể là gì? Giải thể doanh nghiệp là gì? Điều kiện và trình tự thủ tục giải thế công ty? Quy định về trường hợp giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Công quyền là gì? Hệ thống cơ quan công quyền bao gồm những cơ quan nào?

Giãn nợ ngân hàng là gì? Cách xin gia hạn kỳ trả nợ ngân hàng khi khó khăn? Quy định về lãi suất cho vay? Cơ cấu lại thời hạn trả nợ? Thỏa thuận cho vay?

Giai đoạn tố tụng là gì? Các giai đoạn tiến hành tố tụng?

Giám định tư pháp là gì? Vai trò và nguyên tắc của giám định tư pháp? Cơ quan thực hiện giám định tư pháp? Quy định pháp luật về hoạt động giám định?

Giám định tổn thất là gì? Quy định về giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm? Thực hiện giám định tổn thất? Các trường hợp không trả tiền bảo hiểm? Nội dung hợp đồng bảo hiểm, hình thức, thời điểm phát sinh?

Giám định môi trường là gì? Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường?

Giám định lại là gì? Quy định về giám định bổ sung, giám định lại trong vụ án hình sự? Hồ sơ giám định tư pháp? Kết luận giám định tư pháp?

Giảm án là gì? Quy định về giảm án, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù?Các câu hỏi về thường vụ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thường vụ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thường vụ là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thường vụ là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thường vụ là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thường vụ là gì


Các hình ảnh về thường vụ là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về thường vụ là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu nội dung về thường vụ là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author