Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Bài viết Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HangNhatCaoCap.com.vn tìm hiểu Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”

Thông tin chi tiết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ươngCông tác khoa giáo là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, gắn liền với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các ngành, cơ quan quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực như: khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; dân số, gia đình và trẻ em; thể dục, thể thao… nhằm hướng đến mục tiêu chăm lo nhân tố con người.

Những năm qua, các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối đã phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo và đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng nâng lên; lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được cải thiện; công tác dân số và phát triển được duy trì thường xuyên; công tác bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực; phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được tăng cường; hoạt động khoa học – công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức được đẩy mạnh,… đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 25/2/2021 thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã tích cực chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện các nghị quyết về công tác khoa giáo, như: chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn số 173-HD/BTGTW ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021; Hướng dẫn triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng văn bản triển khai Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước”; triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”; triển khai Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khoa giáo trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ Khối ở một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên; một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đến các lĩnh vực khoa giáo; công tác tham mưu về lĩnh vực khoa giáo cho cấp ủy có mặt còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác khoa giáo trong thời gian qua và triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa giáo năm 2022, các cấp ủy cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 Một là, cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng bộ Khối về công tác giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số; thể dục thể thao và gia đình; dạy nghề, lao động việc làm, trẻ em; bảo vệ môi trường.

Hai là, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: các cấp ủy tập trung tuyên truyền, theo dõi, triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ: các cấp ủy tiếp tục tuyên truyền, theo dõi, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Bốn là, đối với các lĩnh vực xã hội: các cấp ủy tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nhằm phát triển xã hội có hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người; từ đó xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; chú trọng nâng cao chất lượng y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển; quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội; không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tiếp tục cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quan tâm công tác chăm lo phát triển về chất lượng, quy mô, cơ cấu dân số trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể của người dân, tăng cường thể lực theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị.

Năm là, đối với lĩnh vực văn hóa – văn nghệ: các cấp ủy tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; tuyên truyền kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Sáu là, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Bảy là, cấp ủy các cấp phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đông đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Đồng thời tiến hành tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương về công tác khoa giáo.

 Phùng Khánh Tuệ,

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngCác câu hỏi về ban khoa giáo là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ban khoa giáo là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ban khoa giáo là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ban khoa giáo là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ban khoa giáo là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ban khoa giáo là gì


Các hình ảnh về ban khoa giáo là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về ban khoa giáo là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin về ban khoa giáo là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hangnhatcaocap.com.vn/wiki-hoi-dap/

Related Posts

About The Author